Vissa kan idag tro att fackförbunden har spelat ut sin roll. Att dagens fackliga arbete enbart handlar om att ge tre månader gratis medlemskap och inkomstförsäkring. Men faktum är att fackliga frågor fortfarande är på liv och död, även här i Sverige.

Antalet dödsolyckor på arbetsplatser har stegvis ökat under de senaste åren och 2019 verkar än så länge inte bli något undantag. Hittills i år (fram till mars 2019) har redan 18 personer mist sitt liv i arbetet. Under 2018 dog 50 personer i arbetsplatsolyckor. Hur kan den här utvecklingen stoppas?

Först, en historielektion…

Arbetsförhållandena under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var minst sagt undermåliga. Under denna tid började både arbetsgivarorganisationer och fackförbunden att sammansluta sig, samtidigt som de första lagarna kring arbetares säkerhet stiftas. 1906 skärps kraven på arbetsgivarna att rapportera in olyckor på arbetsplatsen, vilket leder till att antalet inrapporterade olyckor fyrdubblas. I 1900-talets början ligger antalet dödsolyckor på runt 100 per år.

Stegvisa förbättringar sker under 1900-talet och dödsolyckorna minskar. Detta beror också på att en lägre andel arbetar i industrin där de flesta olyckorna sker. Lagstiftningen skärps också under åren, med till exempel Arbetsmiljölagen som kom 1978, då även ett ökat grepp kring den psykiska arbetsmiljön ingick.

Arbetsgivaren är ansvarig för olyckor på arbetsplatsen

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall. Men för att arbetsmiljöarbetet ska fungera behövs ett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samarbeta för att åstadkomma en god arbetsmiljö
– Arbetsmiljölagen (Kap 3, 1a §)
 

Samarbetet består i att skyddsombudet på arbetsplatsen till exempel ska vara med i planering av nya lokaler. Skyddsombudet kan begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att uppnå en god arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljölagen kan skyddsombudet till och med avbryta arbetet om det kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa.

Varför är dödsolyckor på arbetsplatsen inte en större fråga?

Med tanke på hur sällan media skriver om dödsolyckor i arbetet, och att det inte heller pågår någon större politisk debatt i frågan, är det lätt att tro att detta problem mer eller mindre är utrotat.

Ökningen som syns i statistiken visar ju däremot en helt annan verklighet. Hur kan det komma sig? Nedskärningar i offentlig sektor eller vinstmaximering i den privata sektorn kan vara orsaker som bidrar till att antalet arbetsplatsolyckor med dödligt utfall ser ut att öka i närtid. Om effektivitet går före säkerhet finns det alltid en risk att arbetare far illa. Arbetsgivare måste ta sitt ansvar och säkerställa att ingen arbetare dör på arbetsplatsen.


Läs också:

7 saker du kan göra om du har dålig arbetsmiljö

Försäkra dig smart – så du kan fortsätta vara dum

Vem blir sjuk av stress?

Skriv en kommentar