Min kollega har tidigare skrivit skrivit om vad du kan göra om du fått avslag på din jobbansökan.

Men vad händer när du verkligen har vässat ditt CV, skrivit ditt personliga brev enligt konsten alla regler, är som klippt och skuren för jobbet men ändå inte ens blev kallad på intervju? Då finns det inom staten ytterligare en möjlighet. Som arbetssökande har du rätt att överklaga ett tillsättningsbeslut.

Regler för anställningar inom staten

Inom staten ska alla anställningar, tjänstetillsättningar, ske utifrån Regeringsformens krav på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Förtjänst innebär normalt sett vana, det vill säga tjänstgöringstid. Och med skicklighet menar man lämplighet, alltså teoretisk och praktisk utbildning samt tidigare yrkeserfarenheter.

Skickligheten ska prioriteras före förtjänsten. Det får alltså inte förekomma någon nepotism eller särbehandling som kan rubba allmänhetens förtroende för den offentliga förvaltningen. Det är alltid den bäst lämpade personen ska anställas.

Beslut går att överklaga

För att säkerställa att detta följs har var och en som sökande till ett jobb inom staten rätt att överklaga myndighetens beslut. Ett tillsättningsbeslut inom staten är också preliminärt till dess att det vunnit laga kraft. Det vill säga att ingen har överklagat eller till dess att överklagandenämnden fattat ett beslut.

Som ett grundläggande krav måste du själv ha sökt jobbet inom rätt tid och inte fått det. Ett överklagande ska sedan ske inom tre veckor från det att myndigheten fattade och anslog beslutet om att anställa någon annan.

Hur ska du då gå till väga om du vill överklaga?

1. Lusläs annonsen

Börja med att lusläsa annonsen för jobbet som du sökte. Granska kritiskt om du verkligen uppfyllde alla krav som ställdes i annonsen. Jämför med dina egna ansökningshandlingar om det framgår att du varit kvalificerad.

2. Begär ut handlingarna

Begär sedan ut handlingarna i ärendet från myndigheten. Offentlighetsprincipen gäller även i personalärenden så du har rätt att få ut dem. Jämför sedan med dina egna meriter och kvalifikationer med den person som faktiskt kom att anställas av myndigheten. Följ gärna Niclas råd och ställ frågan till myndigheten om varför du inte anställdes.

3. Skriv ett överklagande

Skriv sedan överklagandet där du så noggrant som möjligt beskriver och argumenterar för varför du är skickligare än den person som faktiskt anställdes. Överklagandet ska du skicka in till den myndighet som fattade beslut om anställningen. Myndigheten kommer sedan att skicka vidare ärendet till Statens överklagandenämnd (alternativt Överklagandenämnden för högskolan).

Samtidigt som myndigheten skickar över ärendet till nämnden ska de även yttra sig över överklagandet. Du ska sedan ges möjlighet att bemöta myndighetens yttrande. Nämnden ska normalt fatta beslut i ärendet inom tre månader.

Nämnden kan inte behandla ett överklagande om anställningen är så kort att den redan upphört när nämnden ska fatta beslut.

Det är väldigt sällan som överklagandenämnderna ändrar myndigheters beslut om att anställa någon. Under 2012 överklagades 1191 ärenden till Statens Överklagandenämnd. Av dessa var det endast 11 personer fick framgång med sitt överklagande, vilket motsvarar knappt en procent. Men om du känner att du blivit orätt behandlad i ansökan är detta ändå en väg att gå.


Läs också:

5 saker som är bra att veta när du söker jobb i staten

Varför fick jag inte jobbet?

Skriv en kommentar