Under ett samtal jag hade med två chefer kom vi in på vikten av att behandla alla rättvist och lika på jobbet och vad det betyder för chefen. Båda lyfte att likabehandling var en självklarhet för dem så jag blev nyfiken på hur de arbetar med det i praktiken.

Den ena chefen, som är privat anställd, menade att det finns en koppling mellan likabehandling och rättvisa, där upplevelsen av rättvisa på arbetsplatsen baseras på konsekvent agerande av chefen. Hen menade att som chef är det viktigt att kunna konkretisera, för att flytta fokus från det personliga i en situation och istället sätta fingret på problemet. Det vill säga, fokusera på sakfrågan.

Svårt att inte favorisera

Den andra chefen, som jobbar i staten, lyfte att det kan vara svårt att behandla alla lika när det gäller konsekvenser. Alla är vi människor och vissa personer tycker man bättre om än andra. Därför kan det finnas en risk att personer som chefen gillar får mildare tillrättavisningar om de gjort något fel.

Den här chefen lyfte att det tyvärr är vanligt att chefer låter känslorna ta över och tvekar inför att ta tag i problem som involverar en anställd de tycker om. Risken är då att fenomenet ”favorisering” uppstår, vilket oftast är en negativ upplevelse bland medarbetarna.

Båda cheferna var överens om att likabehandling av personalen är svårt, eftersom att alla situationer är olika och att chefen oftast befinner sig i en gråzon när situationen ska bedömas.

Du som chef har mycket att vinna på likabehandling

Efter mina personalvetarstudier förstod jag att kulturen på en arbetsplats är en nyckelfaktor till hur ledningen kan arbeta med att förbättra förutsättningarna för personalens mående – och därtill arbetsmiljön. Med god arbetsplatskultur kommer ofta en god psykosocial arbetsmiljö.

Den formella ledaren är den som har legitimt mandat att fatta beslut och det blir då också chefen som blir tongivande i vilka normer och värderingar som arbetsplatsen anammar och efterlever.

Så mina tips till dig som chef är:

  1. Var så konsekvent du kan, både gällande positiva och negativa situationer. Du är en subjektiv varelse men det går att välja att vara objektiv.
  2. Var självkritisk. Förtjänar den här medarbetaren den här efterföljden utifrån sitt eget agerande, eller är det dina känslor som får tala? Kan det finnas ett annat alternativ?
  3. Reflektera mera! Använd gärna en reflektionsbok där du reflekterar över situationer som uppstår, medvetandegör dina tankar och känslor samt anteckna din bedömning och den konsekvens som följde. Läs igenom den då och då, och reflektera mer.
  4. Föregå med gott exempel. Dina medarbetare synar allt, men kommer också omedvetet eller medvetet att anamma de normer som är gällande på arbetsplatsen. Här har du en viktig roll!
  5. Samarbeta med de fackliga företrädarna i likabehandlingsfrågor. Det finns mycket kunskap inom fackrörelsen som du kan dra nytta av.

Lycka till i ditt likabehandlingsarbete! Som chefsmedlem i ST har du extra bra stöd, du kan ringa till Chefsrådgivningen och boka in dig för chefscoachning av våra diplomerade coacher.


Läs också:

Chefens syn på makt – en nyckel till god arbetsmiljö

Får chefen bestämma allt?

Vem blir sjuk av stress?